Call Us: (866) 966-3966

23
Nov

Guinness

K.O. Herr demonstrates the open hand outside 90 on instructor Tom Arcuri

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them — Walt Disney


Monday’s WOD

Three rounds for time:

I      21  x  ohs    95#/65#

500m row

21  x  pull-ups

II    12  x bs     pvc

250m row

12  x  pull ups

I:

PwrRgr       17:22  rx

Brett          20:06  rx

Molly          20:49  jpu

LMAD         26:19  45#/jpu

O’Hawk      25:43  65#

MaB           22:49  35#/jpu

MiB            23:33   45#/jpu

TheInlaw   23:02   pvc/jpu

B&B            20:17  45#/jpu

Hank          35:03  45#/jpu  

IV              33:34  75#/jpu

 

II:

Gloria         16:18  pvc/jpu

Yessenia    10:54  pvc/jpu

Laura         11:15  pvc/jpu

 

5 Responses

Leave a Reply